W teatrze/Teatr lalkowy
 
Cele ogólne:
– bogacenie zasobu słownictwa związanego z tematem zajęć, zapoznanie dzieci z różnymi formami teatralnymi, kształcenie umiejętności swobodnego wypowiadania się, utrwalenie wiadomości o teatrze, rozwijanie ekspresji teatralnej, rozwijanie umiejętności plastyczno – technicznych, rozwijanie umiejętności czytania.
Przewidywane osiągnięcia dziecka:
– rozumie i właściwie stosuje podstawowe pojęcia związane z teatrem, stara się stosować zasady komunikatywnego porozumiewania się, swobodnie wypowiada się na tematy związane z teatrem, aktywnie uczestniczy w zabawie inscenizowanej, wykonuje sylwety do inscenizacji, układa scenariusz i uczestniczy w przygotowaniu sztuki w teatrze cieni, bierze udział w przedstawieniu teatrzyku cieni.

{gallery}20192020/kroliczki/pracazdalna/4{/gallery}
20192020/kroliczki/pracazdalna/4