Zacznijmy od tego kim są wolontariusze: Centrum Wolontariatu definiuje wolontariat jako świadomą, dobrowolną działalność podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza więzi rodzinno – przyjacielsko – koleżeńskie. Jak wynika z tej definicji wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych. Zasady wolontariatu jasno określa Karta Etyczna Wolontariusza, która zawiera prawa i obowiązki wolontariuszy oraz skupia się na tym jak być dobrym wolontariuszem. Dzięki współpracy Przedszkola Niepublicznego „Bajkolandia” w Lubawie oraz Zespołowi Szkół w Lubawie wolontariat w naszej placówce rozpoczęli licealiści. Do ich codziennych aktywności należała opieka i niesienie pomocy dzieciom z poszczególnych grup wiekowych naszego przedszkola. Wolontariusze z chęcią wykonywali powierzone im zadania, m.in.: dbanie o stan pomocy plastycznych, czystość stołów, porządek w kącikach zainteresowań. Młodzież z dużym zaangażowaniem organizowała zabawy muzyczno-ruchowe, językowe i plastyczne. Dzieci z kolei z ogromnym zaufaniem i radością uczestniczyły we wszystkich aktywnościach proponowanych przez wolontariuszy.